General

Profile

Home

Hệ thống quản lý dự án DEAHAN..........

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP ENVISOFT FOR FACTORY
Bước 1: Mở ứng dụng EnviSoftforFactory


Bước 2: Điền các thông tin:
- Mã Tổ chức: (Mã này kỹ thuật sẽ cấp khi triển khai)
- Website: Theo link dự án 

  

Bước 3: Nhập thông tin user được cấp và ấn đăng nhập